To Be Assigned

To Be Assigned-89
The "was" is in the passive past tense (somebody did the action to the subject in the past), which requires the past tense of "assign".The management of the aid will be assigned, in accordance with the above regional legislation, to the most representative agricultural trade bodies in Lombardy, which must have a large membership spread throughout the region and a sufficiently extensive network of offices and must be adequately represented in the various agricultural and food sectors in the Region of Lombardy.

Tags: Solving Problems With Linear SystemsWriting A Thesis Statement And PowerpointEssay On New Seven Wonders Of The WorldRevision Stage Of Essay WritingBarn Burning Short Story TextHow To Solve Mixture Problems In AlgebraWhat Is A Concept EssayPerspective Essay

In view of the assumption that assigned revenue will be available to cover the needs for the operational funds for producer organisations scheme, but that the Commission expects the aid to producer groups for preliminary recognition scheme to be overexecuted in the 2012 budget, the Commission considers that the total appropriations available for this sector may not be sufficient to cover the total expenditure expected to be incurred by Member States in 2012.

Vzhledem k předpokladu, že budou k dispozici účelově vázané příjmy na pokrytí potřeb provozních fondů pro organizace producentů, ale že Komise očekává, že podpora pro seskupení producentů pro předběžné uznání režimu bude v rozpočtu na rok 2012 přečerpána, má Komise za to, že celkové prostředky, které jsou pro toto odvětví k dispozici, nemusí stačit k uhrazení celkových výdajů, které členským státům podle očekávání v roce 2012 vzniknou.

Officials and temporary agents The staff currently assigned to the Unit TAXUD D1 will be charge of the proposal until adoption in Council in line with the tasks described in the mission statement for the unit.

A unique identifier should be assigned to the Solanum tuberosum L.

lednu 2007 stanou součástí Evropského systému centrálních bank (ESCB), rozhodnutí ECB/2006/21 ze dne 15.

prosince 2006 o procentních podílech národních centrálních bank v klíči pro upisování základního kapitálu Evropské centrální banky (1 ) stanoví s účinkem od 1.lednu daného rozpočtového roku, budou přiřazeny do okruhu 40 02 41 02 – Rezervy/Rozlišené položky (povinné výdaje).Jako prioritní budou rovněž považovány projekty, které jsou zaměřeny na řešení problému nezaměstnanosti mládeže a/nebo na podněcování mobility mladých nezaměstnaných lidí a jejich aktivní účasti ve společnosti.Kromě těchto provozních úkolů budou agentuře přiděleny odpovídající povinnosti týkající se přijímání bezpečnostních opatření, podávání zpráv, zveřejňování, monitorování, informování, organizování zvláštního vzdělávání týkajícího se VIS a SIS II, zavádění pilotních systémů na zvláštní a přesnou žádost Komise a sledování výzkumu.Assignment of unique ATC unit identifiers to each ATC system will be the responsibility of Eurocontrol, while ATC unit selectors will be assigned by the relevant authority within the ATC Administration or Organisation.Při neexistenci právoplatného odůvodnění brání článek 52 Smlouvy o EHS (později článek 52 Smlouvy o ES, nyní po změně článek 43 ES) a článek 58 Smlouvy o EHS (později článek 58 Smlouvy o ES, nyní článek 48 ES) uplatňování daňových právních předpisů členského státu, jež v rámci oceňování nekótovaných podílů v kapitálové společnosti za takových okolností, jako jsou okolnosti věci v původním řízení, mají za následek přiznání vyšší hodnoty podílu této společnosti na základním kapitálu osobní společnosti usazené v jiném členském státě než jejímu podílu v osobní společnosti v dotčeném členském státě, avšak pouze tehdy, pokud jí takový podíl umožňuje vykonávat určitý vliv na rozhodování osobní společnosti usazené v jiném členském státě a určovat její činnost. června 2005 o financování společné zemědělské politiky (1 ) se výnosy z doplňkových dávek v odvětví mléka a mléčných výrobků považují za „účelově vázané příjmy“, které jsou odváděny do rozpočtu Společenství a v případě opětovného použití se použijí výhradně na financování výdajů z EZZF nebo Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV).Council Regulation (EC) No 1290/2005 of 21 June 2005 on the financing of the common agricultural policy (1 ) qualifies the proceeds flowing from the application of the additional levy in the dairy sector as 'assigned revenue' which has to be paid to the Community budget and, in the event of reuse, has to be used exclusively to finance expenditure under the EAGF or the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD). First plea in law, alleging that the CST disregarded the interest of the service and of the post, and infringed Articles 2 and 47 of the Conditions of employment of other servants of the European Union and the obligation to state reasons, insofar as the CST held in paragraph 62 of the judgment under appeal that ‘before an agency dismisses a member of staff employed under a contract of indefinite duration on the ground that the tasks to which that member of staff was assigned have been cancelled or transferred to another body, the agency concerned is under an obligation to consider whether the person concerned can be reassigned to another post already in existence or soon to be created, in particular, following the attribution of new responsibilities to the agency concerned’.První důvod kasačního opravného prostředku vycházející z nerespektování pojmů zájem služby a pracovní místo, jakož i článků 2 a 47 pracovního řádu ostatních zaměstnanců Evropské unie a povinnosti odůvodnění Soudem pro veřejnou službu, když tento soud v bodě 62 napadeného rozsudku rozhodl, že „dříve, než agentura propustí zaměstnance se smlouvou na dobu neurčitou z důvodu, že úkoly, které mu byly přiděleny, byly zrušeny nebo přesunuty na jiný subjekt, má dotyčná agentura povinnost přezkoumat, zda dotyčná osoba nemůže být přeřazena na jiné stávající pracovní místo nebo na pracovní místo, které má být brzy vytvořeno na základě přidělení nových pravomocí dotyčné agentuře“.Bearing in mind that authorisation to place in service is independent of the operation of a vehicle by an RU or the maintenance of the vehicle by an ECM, and that Directive 2004/49/EC relates to the operation (use) and maintenance of vehicles, the ECM may be assigned either before or after a vehicle has been authorised to be placed in service, but always before it is registered in the national vehicle register (ECM is a mandatory field in the NVR) and before it is actually placed in service or used on the network. contingent assigned to an EU crisis management operation, and in particular the privileges and immunities they enjoy, shall be governed by the agreement on the status of the mission (the status agreement) concluded between the EU and the State in which the operation is being conducted, provided that: (a) the United States shall be afforded an opportunity to examine the status agreement prior to deciding whether or not to participate in the operation and (b) if no status agreement has been concluded at the time it is needed for examination, the Parties shall consult and agree on an appropriate alternative arrangement concerning the status of the U. contingent prior to its deployment, without prejudice to the EU’s overall responsibility for concluding host country arrangements on the status of EU personnel and units.Jestliže úvěrová instituce používá standardizovaný přístup stanovený v článcích 78 až 83 pro výpočet hodnot rizikově vážené expozice pro kategorii expozic, do níž by byly podle článku 79 zařazeny sekuritizované expozice, vypočítá hodnotu rizikově vážené expozice sekuritizační pozice v souladu s přílohou IX částí 4 body 1 až 36.The requested human resources will be assigned to the new task that the Council Regulation will entrust the Commission with and which will consist in carrying out in-depth methodological visits in Member States, as well as increasing the frequency of the regular visits.

SHOW COMMENTS

Comments To Be Assigned

The Latest from vladgkh.ru ©